Privacy voorwaarden

Goed Hart Keurmerk, gevestigd aan Anna van Burenhof 5 Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.goedhartkeurmerk.nl

info@goedhartkeurmerk.nl

Gabriel Metzustraat 56B

2316 JA LEIDEN

0628461350

 

Goed Hart Keurmerk wil vertrouwen scheppen en daarom is uw privacy belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Goed Hart Keurmerk investeert in het beschermen van uw privacy door de kennis, professionaliteit en het ethisch bewustzijn van medewerkers en contractanten te verbeteren. We nemen passende maatregelen om de adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goed Hart Keurmerk verzamelt persoonsgegevens om u onze producten en diensten te kunnen bieden. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de aard van het product dat wij bieden of de dienst die wij leveren. Meestal gaat het daarbij onder andere om uw naam, contactgegevens zoals e-mailadres, en (bedrijfs)locatie.. Gevoelige informatie wordt alleen verwerkt wanneer dit uitdrukkelijk vereist is en binnen de wettelijke beperkingen valt.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goed Hart Keurmerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (vrijwillige bijdrage voor de verzendingskosten voor de toolkit/welkomst cadeau)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Goed Hart Keurmerk voert een beleid waarbij alleen persoonsgegevens verzameld worden die nodig zijn om te verwerken. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of in geval van noodzaak, zoals de uitvoering van een contract, wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of voor onze eigen legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig voor een of meer van de volgende bedrijfsdoeleinden:

  • de beoordeling en acceptatie als klant, leverancier of zakenpartner;
  • de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten;
  • het sluiten en navolgen van overeenkomsten met klanten, leveranciers en zakenpartners;
  • relatiebeheer en marketing;
  • de uitvoering van bedrijfsprocessen, interne aansturing en managementrapportages;
  • gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit;
  • naleving van de wet;
  • de bescherming van de wezenlijke belangen van personen

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goed Hart Keurmerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het soort proces waarvoor ze nodig zijn. Voor veel van onze producten en diensten maken uw persoonlijke gegevens deel uit van een continu proces. Daarom worden uw persoonsgegevens opgeslagen tot dat proces eindigt. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd wanneer ze hun doel hebben bereikt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goed Hart Keurmerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Goed Hart Keurmerk deelt geen gegevens uit met andere partijen die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor hun eigen (zakelijke) doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goed Hart Keurmerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Uw rechten als individu

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) geeft u een aantal rechten. Deze individuele rechten zijn vastgelegd in het GDPR en worden door Goed Hart Keurmerk gerespecteerd. Deze rechten omvatten het recht om te worden geïnformeerd als er persoonsgegevens worden verzameld, het recht op toegang en het recht om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Ook kunt u onder specifieke, in het GDPR vastgelegde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot slot heeft u recht op gegevensportabiliteit.

Naast deze rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goed Hart Keurmerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goedhartkeurmerk.nl