Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van iedere

aanbieding van het Goed Hart Keurmerk tot het in aanmerking komen voor het Keurmerk en alle contacten en overeenkomsten tussen Goed Hart Keurmerk en de (potentiële) deelnemer, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard ook.

 

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Goed Hart Keurmerk te allen tijde het recht haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van de bedoelde derde(n) van kracht zijn.

 

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede van de tussen Goed Hart Keurmerk en de deelnemer gesloten overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Goed Hart Keurmerk en de (potentiële) deelnemer zijn overeengekomen. Indien op één of meer punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

 

1.4. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt dan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn ligt, indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben. Deze algemene voorwaarden zijn dan op de relatie tussen Goed Hart Keurmerk en de deelnemer van toepassing, inclusief de overeenkomstig het voorgaande gewijzigde bepalingen.

 

1.5. Indien een bepaling uit de tussen Goed Hart Keurmerk en de (potentiële) deelnemer gesloten overeenkomsten en de algemene voorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de bepalingen van de gesloten overeenkomsten.

 

1.6. Deze algemene voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende algemene voorwaarden en/of tussen Goed Hart Keurmerk en de (potentiële) deelnemer geldende voorwaarden. Wanneer deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie nadat dit aan de (potentiële) deelnemer is gesignaleerd, deel uit van ieder tussen Goed Hart Keurmerk en de (potentiële) deelnemer bestaand contact, tenzij de (potentiële) deelnemer binnen dertig dagen na publicatie van de gewijzigde versie Goed Hart Keurmerk schriftelijk (of per e-mail) bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.

 

 

Artikel 2 – Procedure, totstandkoming en aard van een overeenkomst

 

2.1. Een potentiële deelnemer maakt middels het invullen van het aanmeldformulier via de website www.goedhartkeurmerk.nl kenbaar in aanmerking te willen komen voor het voeren van het Keurmerk.

 

2.2. Na aanmelding ontvangt de potentiële deelnemer een bevestiging van de aanmelding met een beschrijving van het inschrijfproces dat geldt om in aanmerking te komen voor het voeren van het Keurmerk.

 

2.3. Inschrijving dient binnen drie maanden na aanmelding plaats te vinden. Indien de potentiële deelnemer binnen deze termijn niet aan de vereisten van het keurmerk voldoet, vervalt de aanmelding.

 

2.4. Inschrijving vindt plaats door een verzoek per e-mail aan het Goed Hart Keurmerk.

 

2.5. De overeenkomst tussen Goed Hart Keurmerk en de deelnemer betreft een overeenkomst die ziet op het onder voorwaarden mogen gaan of blijven voeren van het Keurmerk en het gebruik maken van de direct daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Op geen enkele wijze ontstaat tussen Goed Hart Keurmerk en de deelnemer een verdergaande relatie dan in de vorige zin beschreven.

 

2.6. De op de registratie volgende certificatie wordt uitsluitend verkregen indien Goed Hart Keurmerk oordeelt dat de deelnemer voldoet aan de voor de betreffende deelnemer geldende norm. De certificatie wordt in de opvolgende auditperioden behouden indien Goed Hart Keurmerk oordeelt dat de deelnemer nog steeds voldoet aan de voor de betreffende deelnemer geldende norm.

 

2.7. De certificatie dient door de deelnemer binnen de eerste auditperiode te zijn verkregen. Indien de termijn van de eerste auditperiode wordt overschreden door toedoen van Goed Hart Keurmerk of de door haar ingeschakelde derde(n), wordt deze termijn verlengd met de dienovereenkomstig voor rekening van Goed Hart Keurmerk komende termijn. Indien in eerste instantie de certificatie binnen voormelde (verlengde) termijn niet is verkregen, dan wel naar het oordeel van Goed Hart Keurmerk niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor certificatie en derhalve als gevolg daarvan de certificatie niet wordt verkregen, wordt er door Goed Hart Keurmerk een laatste termijn vastgesteld waarin de deelnemer de mogelijkheid krijgt de ingebrekestelling alsnog te herstellen. Indien deze termijn is verstreken en certificering niet kan worden gecontinueerd, zal Goed Hart Keurmerk de deelnemer uitschrijven en per e-mail dit mededelen.

 

2.8. De deelnemer dient er telkens voor zorg te dragen dat certificatie in elk van de opvolgende auditperioden, vóór afloop van de desbetreffende auditperiode, wordt behouden door aan de betreffende keurmerkeisen te voldoen. Indien certificatie niet vóór afloop van het desbetreffende auditperiode wordt behouden als gevolg van het handelen van Goed Hart Keurmerk of de door haar ingeschakelde derde(n), wordt de termijn verlengd met de dienovereenkomstig voor rekening van Goed Hart Keurmerk komende termijn. Indien in eerste instantie de certificatie binnen voormelde

(verlengde) termijn niet is verkregen, dan wel naar het oordeel van Goed Hart Keurmerk niet wordt voldaan aan de criteria die gelden voor certificatie en derhalve als gevolg daarvan de certificatie niet wordt verkregen, wordt er door Goed Hart Keurmerk een laatste termijn vastgesteld waarin de deelnemer de mogelijkheid krijgt de ingebrekestelling alsnog te herstellen. Indien deze termijn is verstreken en certificering niet kan worden gecontinueerd, zal Goed Hart Keurmerk de deelnemer uitschrijven en per email dit mededelen.

 

 

Artikel 3 – Looptijd overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4 – Einde overeenkomst door opzegging door deelnemer

4.1. De overeenkomst kan dagelijks (zonder inachtneming van een opzegtermijn) door de deelnemer per brief of e-mail worden opgezegd, zonder opgaaf van reden.

 

4.2. De deelnemer is verplicht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen 14 dagen na de datum waarop feitelijk niet meer wordt voldaan aan de norm.

 

4.3. Vanaf de datum van het einde van de overeenkomst is de deelnemer niet meer gerechtigd het Keurmerk te voeren.

 

 

Artikel 5 – Einde overeenkomst door andere reden dan opzegging door deelnemer

5.1. Indien het proces van certificatie wel wordt aangevangen, maar niet binnen de in artikel 2.3..genoemde termijn met succes wordt afgerond, eindigt de overeenkomst tussen Goed Hart Keurmerk en de deelnemer van rechtswege na de periode van geregistreerd deelnemerschap.

 

5.2 Indien de deelnemer na het aanvankelijk voldoen aan de voor de deelnemer toepasselijke Norm, gedurende een van de opvolgende auditperioden, naar het oordeel van Goed Hart Keurmerk, niet meer aan de Norm voldoet en de deelnemer op verzoek van Goed Hart Keurmerk binnen de door die Goed Hart Keurmerk gestelde termijn geen zorg draagt voor aanvulling van de benodigde kwalificaties en/of tot toezending van de gevraagde stukken overgaat, beëindigt Goed Hart Keurmerk bij constatering hiervan het deelnemerschap en derhalve de overeenkomst met een kennisgeving op schrift of per e-mail. Goed Hart Keurmerk gaat echter niet tot die beëindiging over voordat

 

Goed Hart Keurmerk de deelnemer middels een brief of e-mail in de gelegenheid heeft gesteld het verzuim binnen de door Goed Hart Keurmerk te bepalen termijn te herstellen.

 

5.3. Indien op andere dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde gronden in redelijkheid niet meer van Goed Hart Keurmerk kan worden gevergd het deelnemerschap te laten voortduren, kan Goed Hart Keurmerk het deelnemerschap met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Deze kennisgeving van beëindiging geschiedt middels een brief of e-mail.

 

5.4. Een deelnemer van wie het deelnemerschap ingevolge artikel 6.1. is beëindigd, kan binnen één maand na kennisgeving daarvan, onderbouwd bezwaar indienen bij Goed Hart Keurmerk. Goed Hart Keurmerk beslist of het bezwaar van de deelnemer wordt gehonoreerd en het deelnemerschap dientengevolge alsnog zal voortduren.

 

5.5. De overeenkomst eindigt bij overlijden van de deelnemer.

 

Artikel 6 – Ongeldigheid en Fraude:

 

6.1 Een verstrekt certificaat kan onder meer ongeldig worden verklaard door Goed Hart Keurmerk om de

volgende redenen:

  • Bij misbruik van een certificaat, zoals vervalsing;
  • Bij ernstige tekortkomingen die als zodanig door Goed Hart Keurmerk worden benoemd en die door de certificaathouder niet binnen de door Goed Hart Keurmerk gestelde termijn kunnen worden gecorrigeerd;
  • Indien niet tijdig adequate maatregelen ter verbetering zijn genomen door de

certificaathouder van door Goed Hart Keurmerk gevonden tekortkomingen;

Goed Hart Keurmerk zal de ongeldigverklaring schriftelijk meedelen aan de betrokkenen.

 

Artikel 7 – Rechten en verplichtingen 

7.1. De geregistreerde of gecertificeerde deelnemer is tijdens de looptijd van de overeenkomst gerechtigd het Keurmerk te voeren.

7.2. De deelnemer is gratis lid van het Goed Hart Keurmerk, een vrijwillige bijdrage is wel toegestaan.

 

7.3. De deelnemer is verplicht te (blijven) voldoen aan de voor de betreffende deelnemer geldende norm. Goed Hart Keurmerk bepaalt of de deelnemer voldoet, dan wel blijft voldoen aan de betreffende geldende norm.

 

7.4. Het deelnemerschap Goed Hart Keurmerk geeft tevens recht op:

  • Toegang tot de website goedhartkeurmerk.nl, keurmerkregister, en inclusief het inloggedeelte voor deelnemers in het Goed Hart Cadeau Platform (kosteloos en onbeperkt toegang tot cursussen en ebooks).

 

Goed Hart Keurmerk is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die voortvloeit uit (het gebruik van) genoemde documenten. Het gebruik van genoemde documenten geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

 

  • Hulp bij het behalen en gebruiken van het Keurmerk op basis van e-mail correspondentie

via info@goedhartkeurmerk.nl;

 

  • Het voeren van het Keurmerklogo op correspondentie, foldermateriaal en dergelijke.

 

Het digitale en fysieke toolkit op www.goedhartkeurmerk.nl dat beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers is strikt persoonlijk, het is niet toegestaan dit aan anderen beschikbaar te stellen. Het supportnummer is eveneens strikt persoonlijk en dient vertrouwelijk te

worden behandeld. Alle informatie die via de website www.goedhartkeurmerk.nl beschikbaar wordt gesteld aan de deelnemer is voor persoonlijk gebruik van die deelnemer.

Het is niet toegestaan die informatie aan anderen beschikbaar te stellen in welke vorm dan ook.

 

 

Artikel 8 – Bijdrage en betaling

8.1. Het Goed Hart Keurmerk wordt kosteloos uitgegeven aan de deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eveneens is er ook geen verplichte vergoeding voor het verrichten van enige audit c.q. certificering.

 

8.2. Zowel de digitale als fysieke toolkit worden eveneens kosteloos aangeboden aan de (potentiële) deelnemers.

 

8.3. Voor de verzending van de toolkit (certificaten, stickers Goed Hart Keurmerk etc) wordt aan de deelnemers gevraagd of zij een vrijwillige bijdrage willen geven voor de verzendkosten van € 2. Deze bijdrage is niet verplicht.

8.4 Het Goed Hart Keurmerk kent geen financiële verplichtingen, eea geschied enkel op basis van vrijwilligheid, op deze manier willen wij het Keurmerk laagdrempelig maken voor alle goede bedrijven van Nederland.

 

 

Artikel 9 – Risico en aansprakelijkheid 

9.1. Het (potentiële) deelnemerschap van het Goed Hart Keurmerk betekent niet dat Goed Hart Keurmerk enige aansprakelijkheid op zich neemt voor de kwaliteit van de door de (potentiële) deelnemer verleende diensten of de eventuele onjuistheid van de door de (potentiële) deelnemer aangeleverde informatie. De (potentiële) deelnemer vrijwaart Goed Hart Keurmerk , behoudens in geval van grove schuld of opzet door Goed Hart Keurmerk, van alle aanspraken van opdrachtgever(s) van (potentiële) deelnemers of derden, waaronder begrepen vordering(en) tot schadevergoeding, uit welke hoofden dan ook.

 

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1. Het voeren en vermelden van het Keurmerk is voorbehouden aan het Goed Hart Keurmerk en de geregistreerde

en gecertificeerde deelnemers van het Goed Hart Keurmerk. De rechten van intellectuele eigendom van het Goed Hart Keurmerk berusten bij Goed Hart Keurmerk. Goed Hart Keurmerk kan, indien daartoe aanleiding bestaat, aanvullende voorwaarden stellen aan het mogen voeren en vermelden van het Keurmerk.

10.2. Op alle aanbiedingen, verbintenissen, overeenkomsten en overige contacten tussen Goed Hart Keurmerk en een (potentiële) deelnemer, is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de contacten daadwerkelijk plaatsvinden.

10.3. Deze algemene voorwaarden zijn na te lezen op de website

www.goedhartkeurmerk.nl/algemene-voorwaarden